POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KORPORACYJNEJ DLA LION ENVIRONMENTAL SP. Z O.O.


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową z globalnymi ambicjami. Świadczymy wysokiej jakości usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska w Polsce i w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Lion Environmental (Lion) jest niezależną firmą konsultingową zajmującą się inżynierią środowiska, stworzoną przez ludzi, którzy robią różnicę. Lion ma udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zobowiązaniami środowiskowymi. Specjalizujemy się we wszystkich aspektach badań środowiskowych, remediacji, uzyskiwaniu pozwoleń i audytach. Lion spełnia wszystkie obowiązujące standardy tam, gdzie jest to możliwe wykonalne.

  1. Deklaracja Polityki

CSR został zatwierdzony przez zarząd w dniu 22 lipca 2020 r. i uznaje odpowiedzialność za integrację i włączenie kwestii społecznych, środowiskowych i etycznych wraz z prawami człowieka do codziennych interakcji biznesowych i relacji w Lion. Celem CSR jest prowadzenie naszych głównych działań w sposób odpowiedzialny, stawiając ludzi w centrum naszych celów, aby zmaksymalizować tworzenie trwałych i wspólnych wartości dla pracowników, klientów, podwykonawców i naszych społeczności w każdym z naszych działań.

Polityka CSR tworzy ramy, które określają i promują zachowania pozwalające na tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców, podwykonawców i społeczności. CSR ma również na celu zapobieganie i łagodzenie ewentualnych negatywnych wpływów wynikających z działalności firmy.

Do celów CSR firmy Lion należy rozwijanie odpowiedzialnych sposobów realizacji naszych podstawowych funkcji biznesowych, reagujące, pragmatyczne i zrównoważone podejście do doradztwa w zakresie ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Uwzględnienie tych celów CSR oznacza, że wybieramy zawsze indywidualne potrzeby projektu i w ten sposób znajdujemy właściwe rozwiązanie. Z definicji wierzymy, że świadczenie usług na najwyższym poziomie pozwala osiągnąć długoterminową rentowność, przestrzegać zasad etycznych, być zgodnym z prawem i przepisami, stosować najlepsze praktyki biznesowe, a w dłuższej perspektywie tworzyć wartość dla naszych klientów, pracowników, podwykonawców i społeczności, w których żyjemy. Zasady, na których opiera się Polityka CSR to rzetelność, etyka, uczciwość, przejrzystość relacji oraz rozważne zarządzanie ryzykiem.

  1. Odpowiedzialne zobowiązania i praktyki

Aby zrealizować cele CSR, Lion podjął następujące zobowiązania:

a) Klienci - Stawiamy klientów w centrum naszych działań. Nawiązujemy długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i wartości, które promują przejrzystą, jasną i odpowiedzialną komunikację, ułatwiającą podejmowanie świadomych decyzji. Identyfikacja krytycznych informacji, które służą wyższym wartościom społecznym, lub które minimalizują wpływ na środowisko naturalne, ewentualnie które mogą przynieść korzyści społecznościom, w których działają nasi klienci.

b) Pracownicy - Lion promuje różnorodność i równość szans dla wszystkich naszych pracowników w niedyskryminującym miejscu pracy, gdzie nie ma uprzedzeń ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną lub jakiekolwiek inne okoliczności. Lion wspiera zrównoważony stosunek pracy do życia prywatnego. Stosowane przez nas praktyki gwarantują bezpieczeństwo personelu i dbają o zdrowie wszystkich pracowników. Wspieramy kulturę społecznego zaangażowania i wspólnych wartości wśród pracowników. Ponadto ułatwiamy i zachęcamy naszych pracowników do wolontariatu, aby mogli wnieść swój wkład w życie społeczności, w których żyją i pracują.

c) Podwykonawcy i dostawcy - Lion pyta dostawców i podwykonawców o zagwarantowanie, że prowadzą oni działalność zgodnie z wartościami CSR i polityką przedstawioną tutaj. Ponadto, dostawcy i podwykonawcy gwarantują, że przestrzegają obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących ich działalności. Pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie ustalonych standardów, w tym za zgłaszanie naruszeń zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze standardy zgodności pomagają nam osiągnąć większą odpowiedzialność i nieustannie ulepszać nasze praktyki sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy byli upoważnieni do zgłaszania potencjalnych naruszeń naszych standardów, abyśmy mogli przeprowadzić dochodzenie i w razie potrzeby, podjąć działania naprawcze.

Oczekujemy, że dostawcy i podwykonawcy będą przestrzegać praw człowieka. Uznawać globalne prawo pracowników do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do związków zawodowych, przestrzegać zasadę swobody wyboru zatrudnienia, zasadę równej płacy za jednakowo wartościową i wydajną pracę, szczególnie między kobietami i mężczyznami, zabraniać zatrudniania dzieci, zgodnie z definicją zawartą w konwencjach MKP (Międzynarodowe Konwencje Pracy) oraz zabraniać dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, religię lub przekonania, poglądy polityczne, działalność związkową, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.

Lion postępuje zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). OECD zdefiniowało Odpowiedzialne Prowadzenie Biznesu (Responsible Business Conduct - RBC) jako "wnoszenie pozytywnego wkładu w postęp gospodarczy, środowiskowy i społeczny w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz unikania i rozwiązywania problemów związanych z niekorzystnym wpływem bezpośrednich i pośrednich działań przedsiębiorstwa, jego produktów lub usług".

d) Społeczność i środowisko - Lion postrzega swoją odpowiedzialność społeczną jako obowiązek ochrony interesów społeczeństwa oraz środowiska. Nasze usługi świadczymy w ramach norm środowiskowych. Osiągając kulturę pracy zapewniającą bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, promujemy działania społecznie odpowiedzialne, które osiągają harmonię pomiędzy wartościami firmy a oczekiwaniami społecznymi.

Lion jest zaangażowany w przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję wpływu działalności firmy na środowisko i tworzenie rozwiązań poprzez innowacje. Lion wierzy w walkę ze zmianami klimatycznymi i w naszą rosnącą rolę w sektorze energii odnawialnych.

Lion angażuje się w realizację celów gospodarki cyrkulacyjnej, zarówno z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania zasobów, jak i odpowiedzialnego zarządzania odpadami. Lion respektuje przy tym środowisko naturalne, ochronę bioróżnorodności i minimalizację wpływu na ekosystemy.

Kontakt


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 1133011227
Regon: 385612236