Obsługa farm wiatrowych

Obsługa farm wiatrowych

Posiadamy szerokie doświadczenie przy projektach morskich oraz lądowych farm wiatrowych.

Morskie farmy wiatrowe

Lion zapewnia niezbędne wsparcie przy projektach morskich farm wiatrowych. Sukces w realizacji licznych projektów doprowadził nas do udoskonalenia naszego podejścia do oceny, planowania oraz procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu danych przestrzennych, a także ich analizie oraz opracowywaniu za pomocą GIS. Wynikowe mapy są skuteczne przy uzyskiwaniu pozwoleń oraz kluczowe przy zatwierdzaniu projektów. Zapewniamy doradztwo strategiczne niezbędne podczas planowania etapów oraz harmonogramów realizacji projektów. Lion opracował kompleksowy proces uzyskiwania pozwoleń infrastrukturalnych, na który składają się spójne plany zarządzania, obejmujące wszystkie poziomy procedur administracyjnych niezbędnych w rozwoju łańcucha dostaw energii wytworzonej za pomocą wiatru. Analiza składa się również z wyznaczenia miejsc lądowania, środowiskowego audytu due diligence oraz skrupulatnej selekcji nieruchomości, aby zminimalizować opóźnienia w wydawaniu zezwoleń. Uzyskujemy równocześnie decyzje środowiskowe, opracowujemy oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny zgodności z polskimi i międzynarodowymi normami społecznymi i środowiskowymi takimi jak Zasady Równikowe (ang. Equator Principles).

Kilkukrotnie optymalizowaliśmy projekty kabli eksportowych, składane przez nas wnioski o wydanie pozwoleń były rozpatrywane pozytywnie, ułatwialiśmy procesy wydawania decyzji lokalizacyjnych, jak również wprowadzaliśmy zmiany w Projektach Planów Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Zarządzamy relacjami z kluczowymi organami regulacyjnymi takimi jak Urzędy Morskie, Ministerstwa, jak również z innymi podmiotami regulacyjnymi, publicznymi i prywatnymi. Nasze liczne raporty opracowane w pełnej współpracy z klientami zostały docenione za ich jakość. Nasze usługi przekraczają oczekiwania klientów i są postrzegane jako partnerstwo w celu osiągnięcia sukcesu projektu.

Farmy wiatrowe na lądzie

Doświadczenie Lion w zakresie lądowych projektów wiatrowych obejmuje wybór lokalizacji i zarządzanie projektem. Lion przeprowadza badania due diligence, oceny oddziaływania na środowisko, badania bioróżnorodności, sporządza modele oddziaływania hałasu i migotania cienia padającego, plany monitoringu po zakończeniu budowy, jak również plany działań środowiskowych, społecznych i zarządzania. Korzystając z własnego doświadczenia, Lion opracował metody wspomagające wybór odpowiednich lokalizacji z uwzględnieniem kluczowych ograniczeń. Nasze projekty uzyskują zezwolenia oraz spełniają warunki stawiane przez instytucje finansowe dla projektów farm wiatrowych na lądzie.

Międzynarodowy fundusz inwestycyjny powierzył Lion świadczenie wsparcia przy przeprowadzeniu analizy luk projektu w odniesieniu do Zasad Równikowych (Equator Principles) dla kilku farm wiatrowych. Lion dostarczył plan zarządzania środowiskowego i społecznego, streszczenia w języku niespecjalistycznym, jak również analizę oddziaływania akustycznego i migotania cienia padającego. Lion został również poproszony o ocenę wpływu na bioróżnorodność ze specjalnym uwzględnieniem wpływu na gatunki wrażliwe, takie jak nietoperze i ptaki.

Dla większości projektów farm wiatrowych, przy których pracuje Lion, zakładamy i prowadzimy strony internetowe służące wymianie informacji z lokalną społecznością.

Nasze oceny spełniają najwyższe standardy, są wykonywane terminowo i w rozsądnej cenie oraz przewyższają oczekiwania zarówno klienta, jak i instytucji finansujących i ich konsultantów technicznych. Lion współpracuje z klientami przy projektowaniu farm wiatrowych, które minimalizują oddziaływanie na środowisko naturalne oraz maksymalizują redukcję emisji dwutlenku węgla. Doświadczeni kierownicy projektów i konsultanci środowiskowi Lion dostarczają szeroki zakres usług dostosowanych do potrzeb lądowej energetyki wiatrowej.

Kontakt


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 1133011227
Regon: 385612236