Przy pomocy formuły ESG zaprojektujemy Twój nowy zrównoważony biznes

Istnieje wiele czynników, które wpływają na szybkie tempo wzrostu obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju w biznesie, na skutek czego zapotrzebowanie inwestorów i udziałowców na wdrożenie zupełnie nowych planów działania w obszarze środowiska, aspektów społecznych i strategii zarządzania firmą diametralnie wzrasta. Obecnie inwestorzy, niezależnie od rynku czy branży, rozpoczynają dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla. Obserwujemy wzrost oczekiwań w skali międzynarodowej jak i krajowej względem zrównoważonego rozwoju, gospodarki zeroemisyjnej i ochrony bioróżnorodności. W tym czasie wiele organizacji (w tym pozarządowych) poszukuje jasnych wytycznych dla ESG.

Dzięki współpracy z liderami w dziedzinie ESG, jesteśmy w stanie zidentyfikować kluczowe działania w celu doprowadzenia naszych klientów do zrównoważonego biznesu zarówno w obszarze środowiska, społecznym jak i strategii korporacyjnej. Przy współpracy z Państwem zaproponujemy rozwiązania dla wszystkich głównych zmiennych w równaniu ESG. Zdiagnozujemy obecną sytuację w biznesie w zakresie zrównoważonego rozwoju, określimy ilościowe i jakościowe punkty odniesienia, oraz będziemy monitorować działania firmy, aby upewnić się, że sposób jej funkcjonowanie pozwala osiągać założone cele.

Główną siłą napędową w Europie dla ruchu ESG w parze ze zrównoważonym rozwojem jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Wdrażanie kluczowych zobowiązań wprowadzonych przez dyrektywę może być dla biznesu bardzo wymagające. Jednak najlepszej jakości ocena, wraz z odpowiednio opracowaną strategią i zaangażowaniem pozwoli nie tylko na rozwój Państwa firmy, ale i na stworzenie naturalnej, długotrwałej przewagi konkurencyjnej dla przyszłych jej działań.

Zapewniamy konkretne rozwiązania tworzone przez wielowymiarowy zespół z doświadczeniem w dziedzinie inżynierii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  Lion Environmental współpracuje z londyńską firmą będącą pionierem w ESG. W przeciwieństwie do wielu firm marketingowych stosujących tzw. “greenwashing”, nasze porady i rekomendacje możemy poprzeć zapleczem w inżynierii środowiskowej jak również danymi jakościowymi i ilościowymi. Naszym celem jest stworzenie długotrwałego rozwiązania, dopasowanego do indywidualnych potrzeb zarówno Państwa jak i Państwa firmy.

Nasza oferta


Sprawozdawczość niefinansowa

Naszym klientom oferujemy kontrolowany proces zbierania oraz kontrolowanej publikacji danych dotyczących niefinansowych aspektów działalności biznesu. Jest to doskonałe narzędzie dla firmy pozwalające zmierzyć, zrozumieć i zaraportować wpływ jej funkcjonowania na środowisko, aspekty społeczne oraz ład korporacyjny.

Gospodarka niskoemisyjna i strategia zrównoważonego rozwoju

Wspieramy naszych klientów w ocenie potencjału dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w ocenie skutków ich działalności na portfolio firmy pod kątem ochrony środowiska, zielonego wzrostu (tzw. „green growth”) oraz redukcji CO2 w środowisku.

Strategia wydajności ESG

Wspieramy organizacje kładące nacisk na ESG w standaryzacji ich własnych wyników w stosunku do konkurentów z branży, określaniu celów ESG, wyliczaniu wartości i stosowanie ESG w celu poprawy zrównoważonych wyników w długim okresie działań biznesu.

Audyt Due Diligence dla celów ESG

Pomagamy klientom ocenić potencjalne ryzyka, długoterminową odpowiedzialność oraz analizujemy potencjalny wpływ na koszt transakcji. Nasze raporty są jasne, zwięzłe i wyjaśniają nasze ustalenia w prosty, logiczny i zrozumiały sposób.

Nasze projekty


Optymalizacja procesu wdrażania ESG we wszystkich sektorach

Lion Environmental brał udział w międzynarodowym audycie ESG budynku biurowego w Polsce na potrzeby największego włoskiego klienta z branży chemicznej. Porównano wyniki ESG z krajowym standardami i zdefiniowano cele i kierunek działań rozwojowych w kierunku ESG. Uwzględniono szereg aspektów, takich jak standardy budowlane, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie wpływem najemców na zrównoważony rozwój, zarządzanie energią, zużycie i ocena, system energooszczędny, gazy cieplarniane (GHG), zmiany klimatyczne, materiały niebezpieczne, jakość środowiska wewnętrznego, hałas i akustyka, ochrona i bezpieczeństwo, transport, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe.

Ocena i transformacja biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju

Współpraca z jednym z głównych polskich producentów i sprzedawców paliw, oszacowanie jego zależności od paliw kopalnych i jego wpływ na środowisko w oparciu o standardy klienta na równi z normami ASTM E1527, mające na celu sprostanie wysokim wymaganiom klientów i inwestorów w zakresie szybkich zmian. Stworzono mapę oczekiwań interesariuszy, zmierzono i oceniono wyniki środowiskowe klienta w wielu zakresach określając opcje zielonego wzrostu i BHP oraz opracowaniem celów, które odpowiadają prawu lokalnemu.

Wytyczanie kierunku dla bezpiecznych inwestycji „net zero”

Wykonanie analizy na potrzeby klienta z sektora przemysłowego. Szczegółowej ocenie pod kątem wdrożenia ESG poddana została fabryka lodów w Polsce. Oceniono model operacyjny fabryki oraz łańcuch wartości z uwzględnieniem wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Określono wpływ działalności zakładu na aspekty środowiskowe, jak również ład korporacyjny, zidentyfikowano i poddano ocenie wiele aspektów, takich jak zgodność z inicjatywą UN Global Compact, zarządzanie obszarem ESG i zrównoważonego rozwoju, zarządzanie ludźmi, ocena zgodności pod kątem środowiska.

Nasi eksperci ESG


Monika Rzeźniczak

Monika jest wiceprezesem Lion Environmental, pełniącym funkcję dyrektora technicznego. Monika zarządza projektami EIAs, audytami (EDDs, ESAs, audyty EHS), badaniami dla rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę, uzdatniania wody i usuwania odpadów. Pełni również rolę inżyniera doradcy w zakresie m.in. zrównoważonej gospodarki wodnej, minimalizacji zanieczyszczenia cieków wodnych, zrównoważonych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody na miejscu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł grzewczych. Monika posiada dwa tytuły naukowe, w tym wykształcenie inżynierskie uzyskane na Politechnice Warszawskiej.

Matthias Kadnar

Matthias Kadnar jest specjalistą ds. fuzji i przejęć, ESG i Zrównoważonego Rozwoju. Brał udział w audycie jednego z największych polskich producentów i sprzedawców paliw, jednej z potencjalnie największych transakcji fuzji i przejęć w historii Polski. Przeprowadził kompleksowe badania wewnętrzne dla Lion Environmental z wykorzystaniem wytycznych sprawozdawczych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz uzyskał dyplom na Uniwersytecie Cambridge z kursu „Circular Economy and Sustainability”. Matthias posiada trzy tytuły naukowe w dziedzinie biznesu i jest absolwentem Uniwersytetu Cambridge.

R. André Chiaradia

André jest starszym konsultantem ds. środowiska w Lion. Pracował w takich dziedzinach jak nauki przyrodnicze, opieka zdrowotna, produkcja chemiczna i przemysł wytwórczy. Opracowywał programy, które usprawniają procesy i minimalizują wpływ na środowisko. André przeprowadził oceny cyklu życia i analizy kosztów, które zaowocowały modyfikacjami mającymi na celu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Jego doświadczenie obejmuje opracowywanie programów edukacyjnych, które podnoszą świadomość oraz określają jasne i zrozumiałe cele zrównoważonego rozwoju, wyrażając złożone zagadnienia techniczne w jasnych słowach.

Kontakt


Lion Environmental Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel: +48 881 331 080
Tel: +48 510 141 063
NIP: 1133011227
Regon: 385612236