Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Zasady przetwarzania danych osobowych
w Lion Environmental Sp. z o.o.

 

Definicje

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Spółka lub Administrator - Lion Environmental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000830014, NIP: 1133011227, REGON: 385612236, kapitał zakładowy 50 000,00 zł. Dane kontaktowe: tel. 881 331 080, e-mail admin@lionenvironmental.com;

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe;

Podmiot - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub podejmująca z nim kontakt

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej

 

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

 1. W przypadkach kierowania do nas korespondencji, a także połączeń telefonicznych w sprawach, które nie są związane z naszą bieżącą współpracą, w szczególności z zawartą umową, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt. W tej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu administrowania stroną internetową https://www.lionenvironmental.com. W tej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających administrowaniu witryną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasze prawnie uzasadnione interesy mogą także polegać także ochronie i wspieraniu naszej działalności, naszych pracowników i współpracowników, partnerów biznesowych, zapobieganiu i wykrywaniu oszustw i przestępstw, promowaniu naszych usług, a także, gdy będzie to konieczne na dochodzeniu i obronie roszczeń.

W związku z przedstawionymi celami zbieramy i przetwarzamy dane zawarte w kierowanej do nas komunikacji, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, szczegóły dotyczące korespondencji, które wysyłamy do Pani/Pana, które są przez Państwo otwierane, informacje o zachowaniach podejmowanych w trakcie przeglądania strony internetowej, ciasteczka (ang. cookies), adres IP jeśli to konieczne, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych zapytań HTTP(S) oraz dane wykorzystywane do utrzymania sesji online.

Lion Environmental Sp. z o.o. posiada publiczny profil społecznościowy w serwisie LinkedIn (https://pl.linkedin.com/company/lion-environmental). W związku z tym jako Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób przetwarzane są w celach:

 • umożliwienia aktywności na profilu LinkedIn;
 • efektywnego prowadzenia profilu poprzez przedstawianie użytkownikom portalu informacji o inicjatywach i aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem wydarzeń, usług i produktów;
 • ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w sytuacji, o której mowa powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i świadczonych usług, zwiększenia zasięgów komunikacyjnych i wsparcie wewnętrznych działań Administratora (np. prowadzenie procesu rekrutacji), a także w razie konieczności polegającej na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub dla którego są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w przypadku wystąpienia o przedmiotowe dane na przykład organy wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami danych mogą być również pracownicy Spółki, współpracownicy i podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.

 

Prawa podmiotu

Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę ma prawo do:

 • żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług Spółki w zakresie, w jakim do korzystania z nich niezbędne jest ich przetwarzanie.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany mogący wywoływać wobec Państwa negatywne skutki prawne.

 

Przetwarzanie danych osobowych partnerów biznesowych

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

 1. Zawarcie i wykonanie umowy w związku z tym, Podmiot jest jej stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Realizacja uzasadnionych interesów Administratora danych takich jak wykonanie umowy z partnerem biznesowym, który Podmiot reprezentuje, w celu wymiany korespondencji elektronicznej i pisemnej z partnerami biznesowymi, obsługi i dochodzenia roszczeń w razie ich zaistnienia, udziału w spotkaniach, na potrzeby marketingowe, a także w związku z realizacją wewnętrznych celów administracyjnych Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z wyżej wskazanymi celami, Spółka zbiera i przetwarza w szczególności: imię (imiona), nazwisko, stanowisko w organizacji, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach, NIP, REGON, adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej, a także informacje potwierdzające zdolność do wykonania umowy.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane i w których są przetwarzane, nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy oraz przez okresy określone przepisami prawa i okresy przedawnienia roszczeń lub dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki, na przykład podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, prawne, windykacyjne, informatyczne, kurierskie, finansowe i ubezpieczeniowe, a także kontrahenci będący zleceniodawcami lub zamawiającymi.

 

Prawa podmiotu

Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę ma prawo do:

 • żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dane nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celów, do których zostały zebrane, w tym niemożliwością realizacji umowy.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z realizacją przez Spółkę umów z partnerami biznesowymi może wystąpić sytuacja udostępniania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji dane osobowe będą przekazywane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a w razie jej braku przy pomocy klauzul umownych określonych Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

 

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

 1. Zawarcie i wykonanie zawartej umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Realizacja obowiązków pracodawcy i odpowiadających im uprawnień pracownika, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia, naliczania obciążeń i składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i aktualizacji danych, wypełniania obowiązków i wykonywania praw w dziedzinie prawa pracy, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 3. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu wymiany korespondencji z partnerami biznesowymi, na potrzeby marketingowe, monitorowania urządzeń, kontroli dostępu do pomieszczeń, obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń w razie zaistnienia roszczeń wzajemnych, w związku z realizacją wewnętrznych celów administracyjnych związanych z wzajemnych przekazywaniem danych wewnątrz Spółki, prowadzenia statystyk zatrudnienia, gospodarowania zasobami ludzkimi, centralizacji procesów w zakresie kadr i płac, zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i higieną pracy, wywiązania się z obowiązków kontraktowych nałożonych na Spółkę przez partnerów biznesowych np. w związku z koniecznością umożliwienia dostępu do miejsca realizacji kontraktu, wykazania posiadanych kwalifikacji i uprawnień do realizacji zawartych przez Spółkę zawartych kontraktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do celów, do których zostały zebrane, i w których są przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji celu, którego zgoda dotyczyła, ale nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Podmioty uprawnione do ich utrzymania na podstawie przepisów prawa takie jak Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki tj. świadczące usługi doradcze, wsparcia biznesowego, księgowości, kurierzy, prawnicy a także inni podwykonawcy;
 3. Partnerzy biznesowi w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a także w związku z umożliwieniem korzystania przez podmioty danych z określonych usług na przykład świadczenie usług medycznych/zdrowotnych i ubezpieczeniowych, usługi finansowe oraz realizacja szkoleń.

 

Prawa podmiotu

Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę ma prawo do:

 • żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z umowy o pracę związanych z obliczaniem wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń, dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. W każdym przypadku Spółka ma obowiązek, aby wszelkie związane z tym potencjalne nieprawidłowości zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa stanowi warunek niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W pozostałym zakresie w szczególności, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu, w jakim dane są zbierane.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z realizacją przez Spółkę umów z partnerami biznesowymi może wystąpić sytuacja udostępniania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji dane osobowe będą przekazywane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a w razie jej braku przy pomocy klauzul umownych określonych Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Przetwarzanie danych osobowych współpracowników

 

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

 1. Zawarcie i wykonanie zawartej umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie, dzieło, o współpracę) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Realizacja obowiązków Spółki jako zleceniodawcy, czy zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia, naliczania obciążeń i składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania współpracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i aktualizacji danych;
 3. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu wymiany korespondencji z partnerami biznesowymi, na potrzeby marketingowe, monitorowania urządzeń, kontroli dostępu do pomieszczeń, obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń w razie zaistnienia roszczeń wzajemnych, w związku z realizacją wewnętrznych celów administracyjnych związanych z wzajemnych przekazywaniem danych wewnątrz Spółki, prowadzenia statystyk współpracy, zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i higieną pracy, wywiązania się z obowiązków kontraktowych nałożonych na Spółkę przez partnerów biznesowych np. w związku z koniecznością umożliwienia dostępu do miejsca realizacji kontraktu, wykazania posiadanych kwalifikacji i uprawnień do realizacji zawartych przez Spółkę zawartych kontraktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, do których zostały zebrane, i w których są przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dane współpracowników usuwane są po upływie terminu przedawnienia roszczeń, który różnić się będzie w zależności od rodzaju i charakteru zawartej umowy) lub dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji celu, którego zgoda dotyczyła, ale nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki tj. świadczące usługi doradcze, wsparcia biznesowego, księgowości, kurierzy, prawnicy a także inni podwykonawcy;
 2. Partnerzy biznesowi w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a także w związku z umożliwieniem korzystania przez podmioty danych z określonych usług na przykład świadczenie usług medycznych/zdrowotnych i ubezpieczeniowych, usługi finansowe oraz realizacja szkoleń.

 

Prawa podmiotu

Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę ma prawo do:

 • żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z umowy o pracę związanych z obliczaniem wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń, dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. W każdym przypadku Spółka dokona starań, aby wszelkie związane z tym potencjalne nieprawidłowości zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa stanowi warunek niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W pozostałym zakresie w szczególności, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu, w jakim dane są zbierane.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z realizacją przez Spółkę umów z partnerami biznesowymi może wystąpić sytuacja udostępniania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji dane osobowe będą przekazywane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a w razie jej braku przy pomocy klauzul umownych określonych Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

 

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

 1. W przypadku potencjalnego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. W przypadku potencjalnego zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podstawą przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. W celu weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy/współpracy oraz określenie jej warunków;
 4. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a jeżeli uzyskano zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu, kiedy będą przydatne. W obu przypadkach dane będą usuwane nie później niż po upływie roku od ich zebrania, a najdłużej do cofnięcia przedmiotowej zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w przypadku, gdy owe podmioty zgłoszą żądanie udostępniania danych.

 

Prawa podmiotu

Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę ma prawo do:

 • żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dane nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa stanowi zgodnie z przepisami warunek niezbędny do zawarcia i wykonania umowy o pracę, a w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną stanowi warunek niezbędny określony przez Spółkę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować wykluczeniem z procesu rekrutacji.