Zadzwoń tel: +48 881 331 080 / +48 510 141 063

Profile społecznościowe

Lion Environmental

Lion przeprowadza kompleksowe oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód gruntowych zgodnie z prawem krajowym i najlepszymi praktykami. Zapewniamy ekspercką ocenę jakości powierzchni ziemi wykraczającą poza ramy prawne. Przeprowadzamy audyty Environmental Site Assessment i Environmental Due Diligence. Dla każdej transakcji dotyczącej nieruchomości zbieramy dane, oceniamy zebrane informacje i w razie potrzemy przeprowadzamy badania gruntu i wód gruntowych. Pozyskane dane oceniamy pod kątem potencjalnego ryzyka dla zdrowia i życia ludzi oraz stanu środowiska, długoterminowej odpowiedzialności oraz szacunków potencjalnego wpływu na koszt transakcji. Nasze raporty są jasne, zwięzłe i wyjaśniają ustalenia w prosty, logiczny i zrozumiały dla odbiorcy sposób.

 

Gdy potrzebują Państwo wiedzy o potencjalnym wpływie na środowisko na obszarze nieruchomości, Lion szybko wykona kompleksową i pełną ocenę dostosowaną do Państwa potrzeb, w której skupimy się na pięciu kluczowych aspektach, to jest, potencjalnych zobowiązaniach związanych z obecnością zanieczyszczenia wynikających z przepisów prawa, oddziaływaniach na nieruchomość wynikających z historycznej i obecnej działalności, warunkach geologicznych i hydrogeologicznych w odniesieniu do zidentyfikowanych zanieczyszczeń oraz analizie skutków ekonomicznych, jakie te  zanieczyszczenia mogą mieć na wartość nieruchomości.

 

W razie potrzeby wykonujemy prace terenowe obejmujące oględziny nieruchomości i pobranie próbek. Środowiskowe próbki gruntu i wody gruntowej mogą zostać pobrane i przebadane w akredytowanych laboratoriach pod kątem potencjalnego występowania zanieczyszczenia. Zebrane informacje przedstawimy w raporcie, który opisuje zakres oceny, jej wyniki i ich znaczenie dla Klienta. Warunki potencjalnych procedur administracyjnych zostaną szczegółowo opisane i wyjaśnione wraz z innymi potencjalnymi wpływami na nieruchomość i środowisko.

 

Podczas transakcji fuzji i przejęć kluczowym elementem jest potrzeba oceny potencjalnych wpływów na transakcję z tytułu zobowiązań środowiskowych. Lion oferuje swoje doświadczenie i umiejętności w przeprowadzeniu audytów środowiskowych Environmental Site Assessment (ESA). Początkowy etap, faza I ESA to przegląd dostępnych dokumentów i informacji w celu przygotowania kompleksowego raportu przedstawiającego ryzyko środowiskowe związane z transakcją. Lion współpracuje z kupującymi, sprzedającymi i instytucjami finansującymi w celu opracowania zakresu prac, który spełni zarówno potrzeby wszystkich stron, jak również branżowe standardy dla audytów due diligence. Lion dostarcza oceny, które opierają się na normach American Society for Testing and Materials (ASTM International). Obejmują one dokładną analizę historii nieruchomości, udzielonych pozwoleń i wynikających z nich działań, a także jej fizyczną ocenę wraz z uwzględnieniem terenów sąsiednich.

 

Tam, gdzie istnieją potencjalne zagrożenia dla środowiska Lion może przeprowadzić badania wstępne (faza II ESA). Badania w ramach fazy II wykonywane przez Lion są zgodne z przepisami krajowymi dotyczącymi oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a także wykonywane są w oparciu o normy ASTM.

 

Wyniki zostaną przedstawione w formie raportu wyszczególniającego zebrane informacje i wskazującego na potencjalne wymagania, które w przyszłości powinny zostać spełnione. Lion może również w ramach raportu oszacować koszty działań naprawczych lub dalszych prac niezbędnych do poprawnego zidentyfikowania problemów środowiskowych.

 

Lion wykonuje prace dotrzymując uzgodnionych terminów i zachowując poufność. Klienci otrzymują dokładne zalecenia zawarte w kompleksowej dokumentacji. Lion charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego Klienta, podczas prac dbając o spełnienie jego specyficznych potrzeb i ułatwienie przeprowadzenia transakcji z pełną środowiskową świadomością.

 

Technologia: Podczas przeprowadzania ocen terenów wykorzystujemy bezzałogowe statki powietrzne w celu uzupełnienia obserwacji terenowych dla danych nieruchomości.